top of page

Pedagogisch project

1 We werken aan een schooleigen katholieke identiteit

We zijn een katholieke dialoogschool waar dialoog en levensbeschouwelijke reflectie op de eerste plaats komen, waar we leren aan en van elkaar. Wij staan open voor andere overtuigingen en verwachten van alle kinderen en hun ouders dat zij loyaal zijn t.o.v. het geheel van onze katholieke identiteit.

Kinderen nemen altijd deel aan de godsdienstlessen, schoolinterne vieringen, zingevende en stiltemomenten.

We hechten als katholieke dialoogschool veel belang aan en bouwen op de volgende intenties:

* het waarderen van het leven en de schepping als geschenk door er verantwoordelijkheid en zorg voor op te nemen.
* het voorleven en aanreiken van waarden via verwondering, bewondering en dankbaarheid om de rijkdom, de verscheidenheid en de schoonheid van mens en omgeving.
* de hartelijke, respectvolle omgang tussen alle betrokkenen bij het schoolgebeuren.
* godsdienst- en andere waarde(n)volle lessen en zingevende activiteiten.
* aandacht voor vreugde en verdriet bij grote levensmomenten.
* het overbrengen van de Blijde Boodschap in vieringen, gebeds- en stiltemomenten.
* de inspanningen en de aandacht voor zwakken, kansarmen, rechtelozen en de derde wereld.

 

2 We werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod

We streven de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind na. De school zal met de leerplannen en met respect voor de ontwikkelingsdoelen en eindtermen die de overheid voorschrijft, waken over een evenwichtig aanbod. De ontplooiing van hoofd, hart en handen staat hierin centraal. Dat betekent dat onze school kinderen wil begeleiden in de ontwikkeling van hun persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkeling.

Zin in leren, zin in leven staat centraal.

3 We werken aan een doeltreffende didactische aanpak en aan een stimulerend opvoedingsklimaat

 

Graag naar school komen, met een positieve ingesteldheid willen leren en een goed welbevinden zijn belangrijke basisvoorwaarden in ons hedendaags kindgericht onderwijs. We begeleiden en evalueren daarom vanuit waardering en bevestiging voor inzet en groei. We kijken naar mogelijkheden van kinderen en stimuleren hen hierin om te komen tot optimale ontwikkelingskansen.

We kiezen voor moderne werkvormen binnen traditioneel onderwijs. Traditioneel omdat we belang hechten aan orde, netheid, respect en afspraken. Moderne werkvormen omdat we hedendaags onderwijs willen bieden aan hedendaagse kinderen. We willen kinderen oriënteren volgens hun mogelijkheden en talenten.

4 We werken aan de ontplooiing van elk kind, met brede zorg

Onze school voert een zorgbeleid. We volgen de evolutie van uw kind en werken met een kindvolgsysteem van kleuter tot lagere school.

Elk kind is uniek, daarom differentiëren we in onze aanpak waar nodig. Met gevarieerde werkvormen, een aangepaste klasorganisatie en een rijk aanbod aan materialen willen we vooral preventief werken en planmatig aansluiten bij het leer- en ontwikkelingsproces van ieder kind.

We werken handelingsgericht wat betekent dat we voor elk kind naar de onderwijsbehoeften kijken om hen zo beter tot leren en ontwikkelen te laten komen. Ieder kind heeft eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. We hechten binnen de grenzen van ons schoolwerkplan en redelijke aanpassingen een bijzondere aandacht aan de meest zorgbehoevende kinderen. We zoeken voor hen naar aangepaste leerhulp en begeleiding, zonder onze leersterke kinderen te vergeten. Ook zij krijgen extra aandacht! We laten ons ondersteunen en begeleiden door het CLB.

 

5 We werken aan de school als gemeenschap en organisatie

 

In een school waar goede relaties zijn tussen alle participanten, zullen kinderen zich geborgen voelen.

Onze school wordt gedragen door het hele team onder de inspirerende, motiverende en coördinerende leiding van de directeur. We vinden het belangrijk om te werken aan een sfeer die bereid maakt om te leren en elkaar te waarderen, die moed geeft om initiatief te nemen, die het zelfvertrouwen vergroot, die toont dat wij, kinderen en volwassenen, veel van elkaar te leren hebben. We streven ernaar een enthousiast team te vormen waarin een collegiale en vertrouwelijke sfeer heerst en waarin, met respect voor elkaars eigenheid, intens wordt samengewerkt.

In een open dialoog kunnen ouders en leerkrachten delen in elkaars verwachtingen en samen de beste weg zoeken in de ontplooiing van hun kind.

Om samen school te maken vinden we het belangrijk dat er een optimale communicatie is tussen kinderen, ouders, schoolteam, directie en schoolbestuur. We hebben dan ook een schoolraad (samengesteld uit afgevaardigden van het schoolteam, van de ouderraad en leden vanuit de lokale gemeenschap), zorgcoördinator, een actieve leerkrachtenvergadering, een ouderraad (alle kandidaat-ouders met een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester) en een leerlingenraad (vanaf het 5de leerjaar).

Via een open en democratisch schoolbeleid wordt gestreefd naar een optimale samenwerking tussen alle betrokkenen. Samenwerking in en ook buiten de school is een uitdrukking van “verbondenheid”. Ook dat komt de kinderen ten goede. Daarom willen we zoeken naar zinvolle vormen van samenwerking met CLB, buitengewoon onderwijs, externe hulpverleners, lokale gemeenschap, scholen uit de scholengemeenschap en de gemeente, het rusthuis, de politie, de bib, de parochie,…


Een lage schooldrempel, een vriendelijk onthaal en een sterke luisterbereidheid bevordert deze contacten.

bottom of page